Header Ads

President of India list from 1947 to 2019

President of India list from 1947 to 2019

1.  Dr. Rajendra Prasad
2.  Dr. Sarvapalli Radhakrishnan
3.  Dr. Zakir Husain
4.  Varahagiri Venkata Giri
5.  Dr. Fakhruddin Ali Ahmed
6.  Neelam Sanjiva Reddy
7.  Giani Zail Singh
8.  Ramaswamy Venkataraman
9.  Dr. Shankar Dayal Sharma
10.  K.R. Narayanan
11.  Dr. A.P.J. Abdul Kalam
12.  Pratibha Devi
13.  Pranab Mukherjee
14.  Ram Nath Kovind


President of IndiaNo comments

Powered by Blogger.